Danh sách từ vựng tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Related Articles

UNIT 1. MY NEW SCHOOL (Ngôi trường mới của tôi)

Chương đầu tiên mở ra với việc làm quen với các từ vựng  tiếng anh liên quan đến trường học như các vật dụng ở trường, các dụng cụ học sinh,…

 1. art /aːt/ (n): nghệ thuật
 2. boarding school /ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ (n): trường nội trú
 3. classmate /ˈklæs.meɪt/ (n): bạn học
 4. equipment /ɪˈkwɪp mənt/ : (n) thiết bị
 5. greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (n): nhà kính
 6. judo /ˈdʒuː.doʊ/ (n): môn võ judo
 7. swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ (n): hồ bơi
 8. pencil sharpener /ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/ (n): đồ chuốt bút chì
 9. compass /ˈkʌm·pəs/ (n): com-pa
 10. school bag /ˈskuːl.bæɡ/ (n): cặp đi học
 11. rubber /ˈrʌb·ər/ (n): cục tẩy
 12. calculator /ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ (n): máy tính
 13. pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/ (n): hộp bút
 14. notebook /ˈnoʊtˌbʊk/ (n): vở
 15. bicycle /ˈbɑɪ·sɪ·kəl/ (n): xe đạp
 16. ruler /ˈru·lər/ (n): thước
 17. textbook /ˈtekstˌbʊk/ (n): sách giáo khoa
 18. activity /ækˈtɪv·ɪ·t̬i/ (n): hoạt động
 19. creative /kriˈeɪ·t̬ɪv/ (adj): sáng tạo
 20. excited /ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ (adj): phấn chấn, phấn khích

UNIT 2. MY HOME (Ngôi nhà của tôi)

Sau khi tiếp cận với một loạt các từ vựng tiếng anh về trường lớp ở Unit 1, qua Unit 2 các em sẽ được học cách gọi tên các loại phòng của nhà ở, các vật dụng thiết bị ở nhà,… bằng một loạt các từ vựng phong phú ở dưới đây

 1. town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n): nhà phố
 2. country house /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n): nhà ở nông thôn
 3. villa /ˈvɪl.ə/ (n): biệt thự
 4. stilt house /stɪltsˌhaʊs / (n): nhà sàn
 5. apartment /əˈpɑːrt.mənt/ (n): căn hộ
 6. living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n): phòng khách
 7. bedroom /ˈbed.ruːm/ /ˈbed.rʊm/ (n): phòng ngủ
 8. kitchen /ˈkɪtʃ·ən/ (n): nhà bếp
 9. bathroom /ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/ (n): nhà tắm
 10. hall /hɑːl/ (n): phòng lớn
 11. attic /ˈæt̬.ɪk/ (n): gác mái
 12. amp /læmp/ (n): đèn
 13. toilet /ˈtɔɪ·lɪt/ (n): nhà vệ sinh
 14. bed /bed/ (n): giường
 15. cupboard /ˈkʌb·ərd/ (n): tủ chén
 16. -wardrobe /ˈwɔːr.droʊb/ (n): tủ đựng quần áo
 17. fridge /frɪdʒ/ (n): tủ lạnh
 18. chair /tʃeər/ (n): ghế
 19. air-conditioner /ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n) máy điều hòa không khí
 20. table /ˈteɪ bəl/ (n): bàn
 21. sofa /ˈsoʊ·fə/ (n): ghế trường kỷ, ghế sô pha
 22. behind /bɪˈhaɪnd/ (pre): ở phía sau, đằng sau
 23. between /bɪˈtwin/ (pre): ở giữa
 24. chest of drawers /ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n): ngăn kéo tủ
 25. crazy /ˈkreɪ.zi/ (adj): kì dị, lạ thường
 26. department store /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n): cửa hàng bách hóa
 27. dishwasher /ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n) máy rửa bát (chén) đĩa
 28. furniture /ˈfɜr nɪ tʃər/ (n): đồ đạc trong nhà, đồ gỗ
 29. in front of /ɪn ‘frʌnt ʌv/ (pre): ở phía trước, đằng trước
 30. messy /ˈmes.i/ (adj): lộn xộn, bừa bộn
 31. microwave /ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n): lò vi sóng
 32. move /muːv/ (v): di chuyển, chuyển nhà
 33. next to /’nɛkst tu/ (pre): kế bèn, ở cạnh
 34. under /ˈʌn dər/ (pre): ở bên dưới, phía dưới

UNIT 3. MY FRIENDS (Những người bạn của tôi)

Những người bạn là điều không thể thiếu trong cuộc sống, Unit 3 cung cấp cho các em vốn từ vựng để các em có thể miêu tả một cách cơ bản nhất về ngoại hình, tính cách của những người bạn thân yêu của mình

 1. arm /ɑːrm/ (n): cánh tay
 2. ear /ɪər/ (n): tai
 3. eye /ɑɪ/ (n): mắt
 4. leg /leɡ/ (n): chân
 5. nose /noʊz/ (n): mũi
 6. finger /ˈfɪŋ·ɡər/ (n): ngón tay
 7. tall /tɔl/ (a): cao
 8. short /ʃɔrt/ (a) ùn, thấp
 9. big /bɪg/ (a): to
 10. small /smɔl/ (a): nhỏ
 11. – active /ˈæk tɪv/ (adj): hăng hái, năng động
 12. appearance /əˈpɪər·əns/ (n): dáng vẻ, ngoại hình
 13. boring /ˈbɔː.rɪŋ/ (adj): buồn tẻ
 14. confident /ˈkɒn fɪ dənt/ (adj): tự tin, tin tưởng
 15. curious /ˈkjʊər·i·əs/ (adj): tò mò, thích tìm hiểu
 16. gardening /ˈɡɑrd·nɪŋ/ (v): làm vườn
 17. firefighter /ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/ (n): lính cứu hỏa
 18. fireworks /ˈfɑɪərˌwɜrks/ (n): pháo hoa
 19. funny /ˈfʌn i/ (adj): buồn cười, thú vị
 20. generous /ˈdʒen·ə·rəs/ (adj): rộng rãi, hào phóng
 21. patient /ˈpeɪ·ʃənt/ (adj): điềm tĩnh
 22. personality /ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/ (n): tính cách, cá tính
 23. reliable /rɪˈlɑɪ·ə·bəl/ (adj): đáng tin cậy
 24. serious /ˈsɪr.i.əs/ (adj): nghiêm túc
 25. shy /ʃɑɪ/ (adj): bẽn lẽn, hay xấu hổ
 26. sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj): dáng thể thao, khỏe mạnh

UNIT 4. MY NEIGHBOURHOOD (Nơi tôi sống)

Unit 4 sẽ giới thiệu cho em một loạt các danh từ chỉ địa điểm cũng như các tính từ để các em có thể miêu tả, diễn đạt nơi sống của mình bằng tiếng anh

 1. statue /ˈstætʃ·u/ (n): tượng
 2. square /skweər/ (n): quảng trường
 3. railway station /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ (n): nhà ga
 4. cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ
 5. memorial /məˈmɔːr.i.əl/ (n): đài tưởng niệm
 6. left /left/ (n, a): trái
 7. right /raɪt/ (n, a): phải
 8. straight /streɪt/ (n, a): thẳng
 9. narrow /ˈner.oʊ/ (a): hẹp
 10. noisy /ˈnɔɪ.zi/ (a): ồn ào
 11. crowded /ˈkraʊ.dɪd/ (a): đông đúc
 12. quiet /ˈkwaɪ ɪt/ (a): yên tĩnh
 13. art gallery /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/ (n): phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật
 14. backyard /ˌbækˈjɑːrd/ (n): sân phía sau nhà
 15. cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ lớn, thánh đường
 16. convenient /kənˈvin·jənt/ (adj): thuận tiện, thuận lợi
 17. dislike /dɪsˈlɑɪk/ (v): không thích, không ưa, ghét
 18. exciting /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): thú vị, lý thú, hứng thú
 19. fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt vời
 20. historic /hɪˈstɔr ɪk/ (adj): cổ, cổ kính
 21. inconvenient /ˌɪn·kənˈvin·jənt/ (adj): bất tiện, phiền phức
 22. incredibly /ɪnˈkred·ə·bli/ (adv): đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ
 23. modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện dại
 24. pagoda /pəˈɡoʊ·də/ (n): ngôi chùa
 25. palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện, dinh, phủ
 26. peaceful /ˈpis·fəl/ (adj): yên tĩnh, bình lặng
 27. polluted /pəˈlut/ (adj): ô nhiễm
 28. suburb /ˈsʌb·ɜrb/ (n): khu vực ngoại ô
 29. temple /ˈtem·pəl/ (n): đền, điện, miếu
 30. terrible /ˈter·ə·bəl/ (adj): tồi tệ
 31. workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ (n) phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)

UNIT 5. NATURAL WONDERS OF THE WORLD (Kỳ quan thiên nhiên thế giới)

Unit 5 sẽ mang đến cho các em vốn từ vựng về du lịch cũng như các cảnh quan trên thế giới

 1. sun cream /ˈsʌn ˌkriːm/ (n): kem chống nắng
 2. scissor /ˈsɪz.ər/ (n): cái kéo
 3. sleeping bag /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/ (n): túi ngủ
 4. backpack /ˈbækˌpæk/ (n): ba lô
 5. compass /ˈkʌm·pəs/ (n) la bàn
 6. desert /dɪˈzɜrt/ (n) sa mạc
 7. mountain /ˈmɑʊn·tən/ (n): núi
 8. lake /leɪk/ (n): hồ nước
 9. river /ˈrɪv·ər/ (n): sông
 10. forest /ˈfɔr·əst/ (n): rừng
 11. waterfall /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/ (n): thác nước
 12. boat /boʊt/ (n): con thuyền
 13. boot /buːt/ (n): giày ủng
 14. cave /keɪv/ (n): hang động
 15. cuisine /kwɪˈziːn/ (n): kỹ thuật nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực
 16. diverse /ˈdɑɪ·vɜrs/ (adj): đa dạng
 17. essential /ɪˈsen·ʃəl/ (adj): rất cần thiết
 18. island /ˈaɪ.lənd/ (n): hòn đảo
 19. rock /rɑk/ (n): hòn đá, phiến đá
 20. thrilling /ˈθrɪl·ɪŋ/ (adj) (gây): hồi hộp
 21. torch /tɔrtʃ/ (n): đèn pin
 22. travel agent’s /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/(n) công ty du lịch
 23. valley /ˈvæl·i/ (n): thung lũng
 24. windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): môn thể thao lướt ván buồm
 25. wonder /ˈwʌn·dər/ (n): kỳ quan

UNIT 6. OUR TET HOLIDAY (Kỳ nghỉ Tết của chúng tôi)

Kì nghỉ Tết luôn là chủ đề tạo ra nhiều phấn khởi cho các em khi tìm hiểu. Hơn thế nữa, Tết cũng chính là một phần bản sắc văn hoá của người Việt Nam, việc giúp các em tìm hiểu về ngày Tết dân tộc mình qua tiếng anh cũng thật là thú vị

 1. flower /ˈflɑʊ·ər/ (n): hoa
 2. firework /ˈfaɪr.wɝːk/ (n): pháo hoa
 3. lucky money /ˈlʌk i ˈmʌn i/ (n): tiền lì xì
 4. apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/ (n): hoa mai
 5. peach blossom /pitʃ ˈblɑs·əm/ (n) hoa đào
 6. make a wish: ước một điều ước
 7. go to a pagoda: đi chùa
 8. decorate /ˈdek·əˌreɪt/ (v): trang trí, trang hoàng
 9. plant trees: trồng cây
 10. watch fireworks: xem pháo hoa
 11. hang a calendar: treo một cuốn lịch
 12. give lucky money: cho tiền lì xì
 13. do the shopping: mua sắm
 14. visit relative: thăm người thân
 15. buy peach blossom: mua hoa đào
 16. clean furniture: lau chùi đồ đạc
 17. calendar /ˈkæl ən dər/ (n): lịch
 18. celebrate /ˈsel·əˌbreɪt/ (v): kỉ niệm
 19. family gathering (n): sum họp gia đình
 20. feather /ˈfeð·ər/ (n): lông (gia cầm)
 21. first-footer /ˈfɜrstˈfʊt/ (n): người xông nhà (đầu năm mới)
 22. remove /rɪˈmuv/ (v): rủ bỏ
 23. wish /wɪʃ/ (n,v): lời ước

UNIT 7. TELEVISION (Truyền hình)

Unit 7 chủ yếu sẽ đưa các em tiếp cận với nguồn từ vựng liên quan đến truyền hình như các thể loại phim, các danh từ chỉ người liên quan đến truyền hình cũng như các danh từ thông dụng trong lĩnh vực này

 1. cartoon /kɑrˈtun/ (n): phim hoạt hình
 2. game show /ˈɡeɪm ˌʃoʊ/ (n): chương trình trò chơi, buổi truyền hình giải trí
 3. film /fɪlm/ (n): phim truyện
 4. comedy /ˈkɑː.mə.di/ (n): hài kịch, phim hài
 5. newsreader /ˈnjuːzˌriː.dər/ (n): người đọc bản tin trên đài, truyền hình
 6. weatherman /ˈweð·ərˌmæn/ (n): người thông báo tin thời tiết trên đài, ti vi
 7. adventure /ədˈven·tʃər/ (n) cuộc phiêu lưu
 8. announce /əˈnɑʊns/ (v): thông báo
 9. audience /ˈɔ·di·əns/ (n): khán giả
 10. character /ˈkær·ək·tər/ (n): nhân vật
 11. clumsy /ˈklʌm·zi/ (adj): vụng về
 12. documentary /ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri/ (n): phim tài liệu
 13. educate /ˈedʒ·əˌkeɪt/ (v): giáo dục
 14. educational /ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/ (adj): mang tính giáo dục
 15. entertain /ˌen·tərˈteɪn/ (v): giải trí
 16. event /ɪˈvent/ (n): sự kiện
 17. fair /feər/ (n): hội chợ, chợ phiên
 18. funny /ˈfʌn i/ (adj): hài hước
 19. main /meɪn/ (adj): chính yếu, chủ đạo
 20. manner /ˈmæn ər/ (n): tác phong, phong cách
 21. musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): buổi biểu diễn văn nghệ, vở nhạc kịch
 22. national /ˈnæʃ·ə·nəl/ (adj): thuộc về quốc gia
 23. programme /ˈproʊ.ɡræm/ (n): chương trình
 24. remote control /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ (n): điều khiển (ti vi) từ xa
 25. reporter /rɪˈpɔr·t̬ər/ (n): phóng viên
 26. schedule /ˈskedʒ.uːl/ (n): chương trình, lịch trình
 27. series /ˈsɪər·iz/ (n): phim dài kỳ trên truyền hình
 28. viewer /ˈvju·ər/ (n): người xem (ti vi)

UNIT 8. SPORTS AND GAMES (Thể thao và trò chơi)

Ở Unit 8, các em sẽ học cách gọi tên những môn thể thao bằng tiếng anh cũng như các tính từ diễn đạt cảm xúc liên quan

 1. badminton /ˈbædˌmɪn·tən/ (n): cầu lông
 2. volleyball /ˈvɑl·iˌbɔl/ (n): bóng chuyền
 3. football /ˈfʊtˌbɔl/ (n): bóng đá
 4. horse race /hɔːrs ˈreɪs/ (n): đua ngựa
 5. basketball /ˈbæs·kɪtˌbɔl/ (n): bóng rổ
 6. baseball /ˈbeɪsˌbɔl/ (n): bóng chày
 7. tennis /ˈten·ɪs/ (n): quần vợt
 8. table tennis /ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/ (n): bóng bàn
 9. regatta /rɪˈɡɑː.t̬ə/ (n): cuộc đua thuyền
 10. gymnastics /dʒɪmˈnæs·tɪks/ (n): thể dục dụng cụ
 11. marathon /ˈmær·əˌθɑn/ (n): cuộc đua ma-ra-tông
 12. pole vault /ˈpoʊl ˌvɔlt/ (n): nhảy sào
 13. athletics /æθˈlet̬·ɪks/ (n): điền kinh
 14. hurdle rate /ˈhɜr·dəl reɪt/ (n): nhảy rào
 15. weightlifting /ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/ (n): cử tạ
 16. swimming /ˈswɪm·ɪŋ/ (n): bơi lội
 17. ice-skating /ˈɑɪs ˌskeɪt/ (n): trượt băng
 18. water-skiing /ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/ (n): lướt ván nước
 19. high jumping /ˈhaɪˌdʒʌmp/ (n): nhảy cao
 20. archery /ˈɑr·tʃə·ri/ (n): bắn cung
 21. windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): lướt ván buồm
 22. cycling /ˈsaɪ klɪŋ/ (n): đua xe đạp
 23. athlete /ˈæθˌlit/ (n): vận động viên
 24. career /kəˈrɪər/ (n): nghề nghiệp, sự nghiệp
 25. congratulations /kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/ (n): xin chúc mừng
 26. elect /ɪˈlekt/ (v): lựa chọn, bầu chọn
 27. equipment /ɪˈkwɪp mənt/ (n): thiết bị, dụng cụ
 28. exhausted /ɪɡˈzɑː.stɪd/ (adj): mệt nhoài, mệt lử
 29. fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt
 30. fit /fɪt/ (adj): mạnh khỏe
 31. gym /dʒɪm/ (n): trung tâm thể dục
 32. racket /ˈræk·ɪt/ (n): cái vợt (cầu lông…)
 33. skateboard /ˈskeɪt.bɔːrd/: (n, v) ván trượt, trượt ván
 34. ski /ski/ (n, v): trượt tuyết, ván trượt tuyết
 35. skiing /ˈskiː.ɪŋ/ (n): môn trượt tuyết
 36. sports competition /spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/ (n): cuộc đua thể thao
 37. sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj) khỏe mạnh, dáng thể thao

UNIT 9. CITIES OF THE WORLD (Các thành phố trên thế giới)

Unit 9 giúp các em bước ra ngoài thế giới với một loạt các từ vựng liên quan đến nước ngoài cũng như di sản thế giới

 1. Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): châu Á
 2. Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n): châu Phi
 3. Europe /ˈjʊr.əp/ (n): châu Âu
 4. Holland /ˈhɑː.lənd/ (n): Hà Lan
 5. Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ (n): Úc
 6. America /əˈmer.ɪ.kə/ (n): châu Mỹ
 7. Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam Cực
 8. common /ˈkɒm ən/ (adj): phổ biến, thông dụng
 9. continent /ˈkɑn·tən·ənt/ (n): châu lục
 10. creature /ˈkri·tʃər/ (n): sinh vật, tạo vật
 11. design /dɪˈzɑɪn/ (n, v): thiết kế
 12. journey /ˈdʒɜr·ni/ (n): chuyến đi
 13. landmark /ˈlændˌmɑrk/ (n): danh thắng (trong thành phố)
 14. lovely /ˈlʌv·li/ (adj): đáng yếu
 15. musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): vở nhạc kịch
 16. palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện
 17. popular /ˈpɑp·jə·lər/ (adj): nổi tiếng, phổ biến
 18. postcard /ˈpoʊstˌkɑrd/ (n): bưu thiếp
 19. symbol /ˈsɪm·bəl/ (n): biểu tượng
 20. tower /ˈtɑʊ·ər/: (n) tháp
 21. UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/ (n): di sản thế giới được UNESCO công nhận
 22. well-known /ˈwelˈnoʊn/ (adj): nổi tiếng

UNIT 10. OUR HOUSES IN THE FUTURE (Những ngôi nhà trong tương lai của chúng ta)

Ở Unit này, các em học sinh lớp 6 sẽ được học về các từ vựng tiếng anh liên quan đến nhà cửa như các loại nhà. thiết bị gia dụng,…

 1. apartment /əˈpɑrt·mənt/ : căn hộ
 2. condominium /ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/ (n): chung cư
 3. penthouse /ˈpent·hɑʊs/ (n): tầng trèn cùng của một tòa nhà cao tầng
 4. basement apartment /ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/ (n): căn hộ tầng hầm
 5. villa /ˈvɪl·ə/ (n): biệt thự
 6. cable television (TV cable) /ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/ (n): truyền hình cáp
 7. fridge /frɪdʒ/ (n): tủ lạnh
 8. appliance /əˈplɑɪ·əns/ (n): thiết bị, dụng cụ
 9. automatic /ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/ (adj): tự động
 10. castle /ˈkæs·əl/ (n): lâu đài
 11. comfortable /ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/ (adj): đầy đủ, tiện nghi
 12. helicopter /ˈhel·ɪˌkɑp·tər/ (n): máy bay trực thăng
 13. hi-tech /ˈhɑɪˈtek/ (adj): kỹ thuật cao
 14. look after /lʊk ˈæf tər/ (v): trông nom, chăm sóc
 15. modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện đại
 16. motorhome /ˈməʊtəˌhəʊm/ (n): nhà lưu động (có ôtô kéo)
 17. skyscraper /ˈskɑɪˌskreɪ·pər/ (n): nhà chọc trời
 18. smart /smɑːrt/ (adj): thông minh
 19. solar energy /ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/ (n) năng lượng mặt trời
 20. space /speɪs/ (n) không gian vũ trụ
 21. special /ˈspeʃ·əl/ (adj) đặc biệt
 22. UFO /ˌjuː.efˈoʊ/ viết tắt của từ Unidentified Flying Object (n) vật thể bay, đĩa bay

UNIT 11. OUR GREENER WORLD (Thế giới xanh hơn của chúng ta)

Và đương nhiên giáo dục bảo vệ môi trường là việc luôn cần làm với các em nhỏ. Unit 11 sẽ cho các em tiếp cận với các từ vựng liên quan đến môi trường và hiểu thêm về việc quan trọng của bảo vệ môi trường

 1. air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm không khí
 2. soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm đất
 3. deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng
 4. noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng ồn
 5. water pollution /ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm nước
 6. be in need /bɪ ɪn nid/ (v): cần
 7. cause /kɔz/ (v): gây ra
 8. charity /ˈtʃær·ɪ·t̬i/ (n): từ thiện
 9. disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ (v): biến mất
 10. do a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/: tiến hành cuộc điều tra
 11. effect /ɪˈfɛkt/ (n): ảnh hưởng
 12. electricity /ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ (n): điện
 13. energy /ˈen·ər·dʒi/ (n): năng lượng
 14. environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ (n): môi trường
 15. natural /ˈnætʃ·ər·əl/ (adj): tự nhièn
 16. pollute /pəˈlut/ (v): làm ô nhiễm
 17. pollution /pəˈlu·ʃən/ (n): sự ô nhiễm
 18. recycle /riˈsɑɪ·kəl/ (v): tái chế
 19. recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ (n): thùng đựng đồ tái chế
 20. reduce /rɪˈdus/ (v): giảm
 21. refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj): có thể bơm, làm đầy lại
 22. reuse /riˈjuz/ (v): tái sử dụng
 23. sea level /ˈsi ˌlev·əl/ (n): mực nước biển

UNIT 12. ROBOT (Người máy)

Unit 12 giúp các em có thể thả trí tưởng tượng mình bay bổng hơn nhờ chủ đề “Robot” đầy thú vị, các em có thể diễn đạt tưởng tượng của mình bằng tiếng anh về các người máy trong tương lai

 1. play football /pleɪ ˈfʊtˌbɔl/ : chơi bóng đá
 2. sing a song /sɪŋ eɪ /sɔŋ/: hát một bài hát
 3. teaching robot /ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/: người máy dạy học
 4. worker robot /ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/: người máy công nhân
 5. doctor robot /ˈdɑk·tər/: người máy bác sĩ
 6. home robot /hoʊm ˈroʊ.bɑːt/: người máy gia đình
 7. laundry /ˈlɑːn.dri/ (n): giặt ủi
 8. make the bed /meɪk ðə bed/: dọn giường
 9. cut the hedge /kʌt ðə hedʒ/: cắt tỉa hàng rào
 10. do the dishes /du ðə dɪʃ:ez/: rửa chén
 11. (good/bad) habits /ˈhæb.ɪt/: thói quen (tốt /xấu)
 12. go to the pictures/the movies : đi xem tranh/ đi xem phim
 13. there’s a lot to do : có nhiều việc cần phải làm
 14. go out /ɡoʊ aʊt/: đi ra ngoài, đi chơi
 15. go/come to town: đi ra thành phố
 16. gardening /ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/ (n): công việc làm vườn
 17. guard /ɡɑːrd/ (v) canh giữ, canh gác
 18. laundry /ˈlɑːn.dri/ (n): quần áo cần phải giặt
 19. lift /lɪft/ (v): nâng lèn, nhấc lên, giơ lên
 20. minor /ˈmɑɪ·nər/ (adj): nhỏ, không quan trọng
 21. opinion /əˈpɪn yən/ (n): ý kiến, quan điểm
 22. planet /ˈplæn·ɪt/ (n): hành tinh
 23. recognize /ˈrek·əɡˌnɑɪz/ (v): nhận ra
 24. robot /ˈroʊ.bɑːt/ (n): người máy
 25. role /roʊl/ (n): vai trò
 26. space station /speɪs ˌsteɪ·ʃən/ (n): trạm vũ trụ
 27. type /taɪp/ (n): kiểu, loại
 28. water /ˈwɔ·t̬ər/ (v): tưới, tưới nước

Bên cạnh lượng từ vựng sát sao với đời sống thực tế nhưng cũng không kém phần thú vị, thì ngữ pháp tiếng anh lớp 6 chương trình mới chủ yếu đơn giản, nhằm mục đích cho các em làm quen với tiếng anh là chính.

More on this topic

Anh văn theo chuyên đềspot_img

Popular stories